مطالب

صافی
 • اطلاعیه(سنوات)

  کلیه دانشـجویان کاردانـــی ورودی 90 کــه تاکنــون
  فارغ التحصیل نشده اند و برای نیمسال اول 94-93 واحد باقیمانده دارند با همراه داشتن تصویر کارت ملی
  تصویر دیپلم (دریافت از خانم قلمی در بایگانی) یک نسخه کارنامه از کل نیمسالها (دریافت از سامانه سجاد) به آقای حقدادی مراجعه کنند بدیهی است عدم ارسال مدارک فوق به دانشگاه جامع به منزله انصراف از تحصیل برای دانشجو می باشد.

 • اطلاعیه(سنوات

  اطلاعیه(سنوات)

  کلیه دانشـجویان کاردانـــی ورودی 90 کــه تاکنــون
  فارغ التحصیل نشده اند و برای نیمسال اول 94-93 واحد باقیمانده دارند با همراه داشتن تصویر کارت ملی
  تصویر دیپلم (دریافت از خانم قلمی در بایگانی) یک نسخه کارنامه از کل نیمسالها (دریافت از سامانه سجاد) به آقای حقدادی مراجعه کنند بدیهی است عدم ارسال مدارک فوق به دانشگاه جامع به منزله انصراف از تحصیل برای دانشجو می باشد.

 • اطلاعیه خیلی مهم (مشمولین)

  طلاعیه خیلی مهم (مشمولین)

  کلیه دانشـجویان کاردانـــی ورودی 90 کــه مشمول به خدمت سربازی می باشند و در نیمسال اول 94-93 واحد دارند با همراه داشتن تصویر کارت ملی خود و دریافت تصویر معافیت تحصیلی از خانم قلمی (بایگانی) مدارک را جهت بررسی به خانم توکل (فارغ التحصیلان) تحویل فرمایند. بدیهی است عدم مراجعه دانشجو به منزله اخراج از مرکز می باشد.

   

  زمان مراجعه : روزهای یکشنبه و سه شنبه 12-8

  آخرین مهلت تحویل : 21/5/93