معاونت مرکز علمی کاربردی

رزومه معاونت مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک:

نام و نام خانوادگی:علي حقدادی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مردم شناسی

پست:معاونت مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

سوابق اجرای:

حوزه فرهنگي -كارشناس آموزش-مديرآموزش-معاون شعبه