تماس با ما

آدرس مرکز جدید مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

اراك - انتهاي خيابان امام خميني - جنب مدارس استعدادهاي درخشان - مجتمع فرهنگي، پژوهشي و آموزشي جهاددانشگاهي - مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهاددانشگاهي اراك

كد پستي: 3815899989

فكس: 34172004
تلفن: 34172028