تقویم آموزشی

  

تقویم آموزشی  مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک

 

 

 

عنوانازتا
ثبت نام 1394-05-01 1394-05-02
ثبت نام با تاخیر 1394-05-01 1394-05-02
ثبت مغایرت موثر 1394-05-01 1394-05-02
درخواست انتقال 1394-05-31 1394-06-03
بررسی درخواست انتقال 1394-05-31 1394-06-06
درخواست مهمان 1394-05-31 1394-06-03
درخواست تغییر رشته 1394-05-31 1394-06-03
انتخاب واحد مشاهده زمانبندی 
ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز 1394-06-21 1394-07-07
امتحانات 1394-10-12 1394-10-24
پرداخت شهریه 1394-06-10 1394-07-07
حذف اضطراری / غیبت 3/16 1394-09-25 1394-10-10
حذف پزشکی / حذف شورایی 1394-09-25 1394-10-30
ثبت نمره تقلب 1394-10-12 1394-10-30
ثبت نمرات 1394-10-12 1394-10-30
درخواست تجدید نظر 1394-10-12 1394-11-01
رسیدگی به تجدید نظر 1394-10-12 1394-11-03